Spośród ponad 47 milionów mieszkańców Ukrainy, ponad połowę stanowią mieszkańcy miast (67,6 %), wsie zaś zamieszkuje około 15 milionów  osób (32,4 %). Stolica kraju liczy aż 2,61 miliona mieszkańców.

Ukraina | Młodzi mieszkańcy Ukrainy w tradycyjnych strojach
Ukraina | Młodzi mieszkańcy Ukrainy w tradycyjnych strojach (by seamon)

Imponującą liczbą mieszkańców poszczycić się mogą ponadto: Charków, Dniepropietrowsk, Donieck i Odessa, zamieszkane przez ponad milion osób. W ciągu ostatnich lat (od 1996 r.) odnotowuje się na Ukrainie ujemny przyrost naturalny. Stopniowo spada liczba urodzeń, obniża się także średnia życia mężczyzn i kobiet. Poprawie tej sytuacji nie sprzyja niestety trudna sytuacja gospodarcza kraju.

Interesującym zjawiskiem demograficznym są też migracje wewnętrzne ukraińskiej ludności. Do najczęściej opuszczanych terenów należą: obwód ługański, dniepropietrowski, róweński, zakarpacki i charkowski. Osoby, które opuściły swoje rodzinne strony, najchętniej, a co za tym idzie – najliczniej, osiedlają się w Kijowie, Odessie, Doniecku i w Autonomicznej Republice Krym.

Jeżeli chodzi o migrację zewnętrzną, czyli wiążącą się ze zmianą kraju zamieszkania, najwięcej Ukraińców zamieszkuje w Rosji (4,4 mln).

Ukraina | Ponad 30% ludności Ukrainy stanowią mieszkańcy wsi
Ukraina | Ponad 30% ludności Ukrainy stanowią mieszkańcy wsi (by dobrych)

Skład ludnościowy Ukrainy przedstawia się następująco:

  • Ukraińcy – 77,8 %
  • Rosjanie – 17,3 %
  • Białorusini – 0,6 %
  • Mołdawianie – 0,5 %
  • Tatarzy Krymscy – 0,5 %
  • Bułgarzy – 0,4 %
  • Polacy – 0,3 %
  • Żydzi – 0,2 %
kredyt abcukraina.pl